องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box กองช่าง
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าที่ร้อยตรี เทพพรชัย ประเสริฐรุ่งโรจน์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นางสาวขนิษฐา ไตรย์ลักษณ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุทิน เชยชิด)
คนงานทั่วไป
(นางสาวสมรวม ยินดีขันธ์)
คนงานทั่วไป
(นายสมชาย ยิ่งบำรุง)
คนสวน