องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box กองคลัง
(-ว่าง-)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางนภาวรรณ โมทย์ทาง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางวนิดา พึ่งวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวฤทัยรัตน์ เกิดปัญญา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวปรางทอง เกตุนาค)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวเสาวรัตน์ สังข์วงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นายอดุลย์ สถาพร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ