language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 142
account_box กองคลัง
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
(นางนภาวรรณ โมทย์ทาง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางนภาวรรณ โมทย์ทาง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางวนิดา พึ่งวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางวนิดา พึ่งวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวฤทัยรัตน์ เกิดปัญญา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวฤทัยรัตน์ เกิดปัญญา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวปรางทอง แสงเจือ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวปรางทอง แสงเจือ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวเสาวรัตน์ สังข์วงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเสาวรัตน์ สังข์วงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน