language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 134
account_box ฝ่ายบริหาร
account_box ฝ่ายสภา-อบต

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(-ว่าง-)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ กลาง
(-ว่าง-)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ กลาง
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ ต้น
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ ต้น
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางกำไร บุญยิ่ง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางกำไร บุญยิ่ง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวณัฏยา เกิดนาวี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวณัฏยา เกิดนาวี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวธนานิษฐ์ อัครอำพรพงศ์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวธนานิษฐ์ อัครอำพรพงศ์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวอิสราภรณ์ สิทธิจิรวัฒนากุล)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวอิสราภรณ์ สิทธิจิรวัฒนากุล)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางแสงเทียน ไตรนาค)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางแสงเทียน ไตรนาค)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายไพรัตน์ ฤกษ์สงเคราะห์)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายไพรัตน์ ฤกษ์สงเคราะห์)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นายจำนอง ศรีชมภู)
คนงานประจำรถขยะ
(นายจำนอง ศรีชมภู)
คนงานประจำรถขยะ
(นายเดือน ยินดีขันธ์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายเดือน ยินดีขันธ์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมีชัย มูลศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายมีชัย มูลศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวอุบลวรรณ การสมทบ)
ภารโรง
(นางสาวอุบลวรรณ การสมทบ)
ภารโรง
(นางสาวสาลี ธรรมจิตร)
ภารโรง
(นางสาวสาลี ธรรมจิตร)
ภารโรง
(นางสาวสุปราณี รอดเพ็ชร)
คนงานทั่วไป
(นางสาวสุปราณี รอดเพ็ชร)
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
(นางนภาวรรณ โมทย์ทาง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางนภาวรรณ โมทย์ทาง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางวนิดา พึ่งวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางวนิดา พึ่งวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวฤทัยรัตน์ เกิดปัญญา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวฤทัยรัตน์ เกิดปัญญา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวปรางทอง แสงเจือ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวปรางทอง แสงเจือ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวเสาวรัตน์ สังข์วงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเสาวรัตน์ สังข์วงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองช่าง
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(นายจิรวัฒน์ ไตรพืช)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายจิรวัฒน์ ไตรพืช)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นางสาวขนิษฐา ไตรย์ลักษณ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวขนิษฐา ไตรย์ลักษณ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุภชัย สัมพันธมิตร)
คนงานทั่วไป
(นายสุภชัย สัมพันธมิตร)
คนงานทั่วไป
(นางสาวสมรวม ยินดีขันธ์)
คนงานทั่วไป
(นางสาวสมรวม ยินดีขันธ์)
คนงานทั่วไป
(นายสมชาย ยิ่งบำรุง)
คนสวน
(นายสมชาย ยิ่งบำรุง)
คนสวน
account_box พนักงานส่วนตำบล
(นางกำไร บุญยิ่ง)
บุคลากร
(นางกำไร บุญยิ่ง)
บุคลากร
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน