องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box ฝ่ายสภา-อบต
นายปรีชา ยิ่งยวด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
โทร : 035789361
นายเกรียงศักดิ์ แก่นเฟื่อง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
โทร : 035789361
นางอารี ศรีนิล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
โทร : 035789361
นายพชรพล คงทน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 1
โทร : 035789361
นายโสภณ เกิดพรธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 2
โทร : 035789361
นายสุรพล เกิดปัญญา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 5
โทร : 035789361
นายสุวรรณ บัวผัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 6
โทร : 035789361
นายไพรวัลย์ พบบุบผา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 7
โทร : 035789361
นายสำเริง ถวายทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 9
โทร : 035789361