language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 138
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางกำไร บุญยิ่ง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางกำไร บุญยิ่ง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวณัฏยา เกิดนาวี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวณัฏยา เกิดนาวี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวธนานิษฐ์ อัครอำพรพงศ์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวธนานิษฐ์ อัครอำพรพงศ์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวอิสราภรณ์ สิทธิจิรวัฒนากุล)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวอิสราภรณ์ สิทธิจิรวัฒนากุล)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางแสงเทียน ไตรนาค)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางแสงเทียน ไตรนาค)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายไพรัตน์ ฤกษ์สงเคราะห์)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายไพรัตน์ ฤกษ์สงเคราะห์)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นายจำนอง ศรีชมภู)
คนงานประจำรถขยะ
(นายจำนอง ศรีชมภู)
คนงานประจำรถขยะ
(นายเดือน ยินดีขันธ์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายเดือน ยินดีขันธ์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมีชัย มูลศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นายมีชัย มูลศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวอุบลวรรณ การสมทบ)
ภารโรง
(นางสาวอุบลวรรณ การสมทบ)
ภารโรง
(นางสาวสาลี ธรรมจิตร)
ภารโรง
(นางสาวสาลี ธรรมจิตร)
ภารโรง
(นางสาวสุปราณี รอดเพ็ชร)
คนงานทั่วไป
(นางสาวสุปราณี รอดเพ็ชร)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน