language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 128
place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
รอปรับปรุง
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ได้รับการยกฐานะ จากสภาตำบลลาดงา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสนาไปทางทิศเหนือ ประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ห่าง จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 29 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ไกลเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย ทิศใต้ ติดต่อตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา เนื้อที่ มีพื้นที่ประมาณ 16.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,250 ไร่ เป็นพื้นที่ เกษตรกรรมประมาณ 9,100 ไร่ พื้นที่ตั้งบ้านเรือนและอื่นๆ ประมาณ 1,150 ไร่ ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่เป็นทุ่งนากว้างใหญ่ สภาพเดิมเป็นดินเหนียว และบางส่วนเป็นดินทรายมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติหลายสายเหมาะแก่การเพาะปลูก ประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมเป็นฤดูน้ำหลากจะมีระดับน้ำสูงกว่าปกติ มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียลจำนวนหมู่บ้าน แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ประชากร มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,403 คน แยกเป็นชาย 1,654 คน /หญิง 1,749 คน จำนวนหลังคาเรือน 1,106 หลังคาเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 207.50 คน/ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากร/คน รวม/คน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน (ปกติ) ชาย/คน หญิง/คน 1 บ้านคลองตะเคียน 86 142 135 277 นายสายหยุด ใหญ่โต 2 บ้านย่านซื่อ 101 124 142 266 นายจตุรงค์ มงคลสังข์ 3 บ้านมาบศาลา 149 181 174 355 นายสนม สาตะโยธิน 4 บ้านหมู่ตาล 93 134 139 273 นายณรงค์ สัมพันธมิตร 5 บ้านไผ่ขวาง 125 192 192 384 นายธนบดี ยิ่งยงค์ 6 บ้านหนองโน 129 212 212 424 นายอำนวย ยิ่งยง(กำนัน) 7 บ้านรางเสาธง 140 176 217 393 นายสุวิทย์ เย็นประเสริฐ 8 บ้านหมู่ใหญ่ 160 251 281 532 นายประสาร คงชนะ 9 บ้านคลองมอญ 123 242 257 499 นายสำเริง ถวายทรัพย์ รวม 1,106 1,654 1,749 3,403 ที่มาข้อมูล: งานทะเบียนราษฎร์อำเภอเสนา ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม(ทำนา)/อาชีพรอง คือ รับจ้าง คิดเป็น - เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ 70 % - รับจ้าง 15 % - ค้าขาย 10 % - อื่นๆ 5 % และมีกลุ่มอาชีพต่างๆ ดังนี้ - กลุ่มอาชีพส่งเสริมการเกษตร มีสมาชิก 128 คน - กลุ่มอาชีพสาน ตะกร้าด้วยเชือกปอ มีสมาชิก 11 คน - กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า มีสมาชิก 5 คน - กลุ่มเครื่องประดับ-พวงกุญแจที่ระลึก มีสมาชิก 8 คน - กลุ่มขนมไทยกระยาสารท มีสมาชิก 5 คน - กลุ่มอาชีพค้าขาย มีสมาชิก 32 คน - กลุ่มอาชีพทำนา มีสมาชิก 23 คน - กลุ่มอาชีพทำโบว์ มีสมาชิก 61 คน หน่วยธุรกิจในเขต อบต.ลาดงา - มีร้านค้า 35 ร้าน - มีห้องเช่า/หอพัก 2 แห่ง - มีปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง - มีปั้มน้ำมันหลอด 1 แห่ง - มีปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ 2 แห่ง การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง (ขยายโอกาส 1 แห่ง) - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา มีศาสนสถาน จำนวน 1 แห่ง คือ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา สาธารณสุข มีสถานพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข ดังนี้ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดงา จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา 2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 9 แห่ง หมู่ที่ 1-9 ตำบลลาดงา 3. อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
สวัสดิการสังคม จำนวนผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบฯ

การบริการพื้นฐาน
- ถนนาดยาง จำนวน 7 สาย - ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน จำนวน 20 สาย - ถนนลูกรัง จำนวน 15 สาย - สะพาน คสล. จำนวน 9 แห่ง - ทางเดินเท้า คสล. จำนวน 3 แห่ง โทรคมนาคม - ไปรษณีย์อนุญาต(ปณอ.) 1 แห่ง คลอง 5 สาย คือ - คลองตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลลาดงา - คลองลาดงา-ปลายกลัด หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 ตำบลลาดงา - คลองหนองโน หมู่ที่ 6 ตำบลลาดงา - คลองรางเสาธง หมู่ที่ 7 ตำบลลาดงา - คลองมอญ หมู่ที่ 9 ตำบลลาดงา ลำราง 10 สาย คือ - ลำรางหม้อแกง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา - ลำรางตาสี หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา - ลำรางไผ่ขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลลาดงา - ลำรางคันไถ หมู่ที่ 5 ตำบลลาดงา - ลำรางหนองกระพัง หมู่ที่ 6 ตำบลลาดงา - ลำรางฝอยทอง หมู่ที่ 6 ตำบลลาดงา - คลองมอญเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลลาดงา - ลำรางตาสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลลาดงา - คลองมอญใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลลาดงา - ลำรางตาเปลี่ยน หมู่ที่ 9 ตำบลลาดงา น้ำประปา มีระบบประปาหมู่บ้าน รวม 10 แห่ง คือ หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7 หมู่ละ 1 แห่ง ส่วนหมู่ที่ 8,9 มีหมู่ละ 2 แห่ง
ข้อมูลอื่นๆ
มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม - ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 150 คน - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 2 รุ่น จำนวน 43 คน - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จำนวน 48 คน - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.) จำนวน 5 คน - ชมรมผู้สูงอายุตำบลลาดงา จำนวน 385 คน - คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล(กพสต.) จำนวน 18 คน - กองทุนพัฒนาบาบาทสตรีตำบลลาดงา จำนวน 14 คน - สภาเด็กและเยาวชนตำบลลาดงา จำนวน 18 คน
ศักยภาพในตำบล
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (1) จำนวนบุคลากร(ปัจจุบัน) จำนวน 24 คน - พนักงานส่วนตำบล(สำนักปลัด อบต.) จำนวน 5 คน - พนักงานส่วนตำบล(กองคลัง) จำนวน 4 คน - พนักงานส่วนตำบล(กองช่าง) จำนวน 1 คน - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 คน - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 คน (2) ระดับการศึกษาของบุคลากร - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จำนวน 8 คน - ปริญญาตรี จำนวน 10 คน - สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 4 คน : ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ประกอบด้วย 1.1 นางรัชนี เยี่ยมสถาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 1.2 นายสมบัติ เชยบุบผา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 1.3 นายโสภณ เกิดพรธรรม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 2. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 2.1 นายสนั่น กิจวาศน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 2.2 นางสาลี่ ถวายทรัพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 2.3 นายเชิญ ควรถนอม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 2.4 นายโสภณ เกิดพรธรรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 2.5 นางรัชนี เยี่ยมสถาน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 2.6 นายธนาธิป พงษ์รื่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 2.7 นายเสริม ไตรพัฒน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 2.8 - สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 2.9 นางอมลณัฐ เกิดปัญญา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 2.10 นางประดับ มงคลรูป สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 2.11 นายสมศักดิ์ บัวผัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 2.12 นางสมใจ การสมทบ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 2.13 นายสม พบบุบผา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 2.14 นายสมชาย พบบุบผา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 2.15 นางจำลอง สิทธิจิรวัฒนกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 2.16 นายปรีชา ยิ่งยวด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 2.17 นายสมบัติ เชยบุบผา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 2.18 นายทองหล่อ ปานดี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 3. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ประกอบด้วย 3.1. นางสมบัติ ยิ่งยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 3.2 นายนพดล พบวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 3.3 นายประสาร ศรีนาค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 3.4 นางดวงกมล มงคลแท้ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 3.5 นายทองใบ ยิ่งยง ที่ปรึกษานายกฯ 3.6 กำนันอำนวย ยิ่งยง ที่ปรึกษานายกฯ 3.7 นายอำนวย สุคนธมัต ที่ปรึกษานายกฯ 3.8 นายวันชัย ดนตรี ที่ปรึกษานายกฯ 3.9 ดร.แสงทอง บุญยิ่ง ที่ปรึกษานายกฯ 4. รายได้ประมาณการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวนทั้งสิ้น 18,750,258.48 บาท แยกเป็น รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 403,729.20 บาท รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 13,829,597.28 บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,516,932.00 บาท (1) การรวมกลุ่มของประชาชน - กลุ่มพลังแผ่นดิน 1 กลุ่ม - กลุ่มพัฒนาการกีฬาตำบล 1 กลุ่ม - กลุ่มอาชีพ 13 กลุ่ม - กลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน 9 กลุ่ม - กลุ่มสตรีระดับตำบล 1 กลุ่ม - กลุ่มเยาวชนระดับตำบล 1 กลุ่ม - กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน 9 กลุ่ม - กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบล 1 กลุ่ม - กลุ่มผู้ใช้น้ำประปา 8 กลุ่ม - กลุ่มเกษตรกรระดับตำบล 1 กลุ่ม - กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 9 กลุ่ม - กลุ่มออมทรัพย์ 9 กลุ่ม (2) จุดเด่นของพื้นที่ พื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูกและประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจาก มี ลำคลอง ลำราง สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตร ซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร โดยยึดหลักพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำริในพระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ง.ศักยภาพทางการคลัง (ช่วงสามปีย้อนหลัง)
ปีงบประมาณ รายรับจริง รายจ่ายจริง คงเหลือสิ้นปี 2554 18,121,754.81 14,290,517.88 3,831,236.93 2555 16,489,262.55 12,581,393.83 3,907,868.72 2556 18,750,258.48 12,813,637.69 5,936,620.79
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน