ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการถมดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านหมู่ใหญ่ ตำบลลาดงา รายละเอียดตามแบบแปลนและใบประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง