ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา จำนวน ๒ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง