ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์บอกเขตเริ่มต้นและสิ้นสุดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง