ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง