ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อสารเคมีและน้ำยาในการกำจัดยุงลาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง