ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๓,๔,๕ และ ๘ ตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง